Allmänna villkor för deltagande i DatumLotteriet gällande från 2014-11-30.

Allmänt

Bröstcancerförbundet och Prostatacancerförbundet (org.nr 857209-1422/857209-1422) innehar tillstånd (utfärdat av Lotteriinspektionen, som har utsett Herman Lindholm till kontrollant för DatumLotteriet) avseende DatumLotteriet, och tillämpar dessa allmänna villkor med eventuella ändringar enligt avsnitt 1.4 (Allmänna villkor) för deltagande i lotteriet.

De vid var tid tillämpade Allmänna villkoren finns tillgängliga på Lotteriets hemsida, www.datumlotteriet.se under rubriken Allmänna villkor, samt kan beställas från DatumLotteriets kundservice 08-711 65 11.

Genom att betala den insats (se avsnitt 6) som avser närmast efterföljande Spelomgång (se avsnitt 7) bekräftar prenumerant (se avsnitt 4) att denne har tagit del av de Allmänna Villkoren och att denne accepterar dessa.

DatumLotteriet har ensidig rätt att ändra de Allmänna villkoren. Eventuella ändringar träder i kraft tidigast under närmast efterföljande Spelomgång från att det att ändrade villkor hållits tillgängliga i enlighet med avsnitt 1.2 samt information härom har skickats ut till prenumerant.

Villkor för att bli prenumerant.

Fysisk person som (i) är folkbokförd i Sverige, (ii) fyllda 18 år, (iii) inte har förvaltare enligt  11 kap. 7§ föräldrarbalken. Och (iv) inte är försatt i konkurs, kan delta i DatumLotteriet såvida denne betalar insats (se avsnitt 6). Prenumerant åtar sig att se till att dessa villkor är uppfyllda.

Prenumerationsregister, publicitet & erbjudnade.

För att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot prenumerant och i syfte att samla in statistik underlag, registrerar DatumLotteriet de personuppgifter som du frivilligt lämnat till DatumLotteriet, exempelvis personnummer, namn, adress, mejladress. DatumLotteriet är personuppgiftsansvariga för behandlingen av de uppgifter du lämnat  till oss. Genom att använda dig av DatumLotteriets tjänster samtycker du till att DatumLotteriet får behandla dessa personuppgifter för den ändamål som närmare anges i dessa villkor. Uppgifterna lagras i maximalt tre år efter det att kundförhållandet har upphört.

Om prenumerant inte vill att personuppgifter skall finnas kvar i DatumLotteriets register vänligen meddela DatumLotteriets kundtjänst och begär att uppgifterna avlägsnas.  DatumLotteriet förbehåller sig rätten att marknadsföra egna, samt partners produkter och tjänster till dig via t ex post, mejl och telefon. Om du inte önskar sådan marknadsföring kontakta DatumLotteriets kundtjänst.

Du har enligt Personuppgiftslagen möjlighet att utan kostnad en gång per kalenderår få information om DatumLotteriets behandling av dina uppgifter. En skriftlig undertecknad ansökan om sådan information skickas till DatumLotteriet, Kundtjänst, Box 6330, 102 35 Stockholm. Du har även rätt  att begära att DatumLotteriet rättar, blockerar eller raderar sådan personuppgifter som är felaktiga eller inte behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:2004). Begäran om rättelse skickas till kundtjänst på ovan adress.

3.1 DatumLotteriet behandlar uppgifter (bl.a. namn personnummer, adress, e-postadress, mobilnummer, bankkontonummer) om Prenumeranter som Prenumeranten själv eller någon annan ex. SPAR, har tillhandahållit för att DatumLotteriet skall kunna fullgöra sina åtaganden i lotteriet, för att publicera uppgifter om vinnare, för marknads- och kundanalyser, för statistiska beräkningar och kundanpassade tjänster samt för marknadsföringsändamål, bl.a. för att kunna lämna Prenumeranter erbjudanden beträffande egna eller samarbetspartners produkter. Dessa uppgifter äger överlåtas eller upplåtas från DatumLotteriet till Lottericentralen AB eller annan tredje man för nyssnämnda ändamål. Vinnares namn och bild kan komma att användas i marknadsföring men enbart efter ett skriftligt medgivande från Prenumerant.

3.2 Prenumerant samtycker till, utan krav på ersättning DatumLotteriets behandling av personuppgifter, eventuellt deltagande i TV och annan massmedia, samt direktmarknadsföring (inklusive automatisk sådan) av DatumLotteriets eller samarbetspartners produkter och tjänster via fast telefon, mobiltelefon eller annat medium. Om prenumerant av särskilda skäl motsätter sig eventuellt deltagande i TV och annan massmedia såsom ett inslag vid ett offentliggörande av vinnare kommer DatumLotteriet respektera detta.

3.3 Prenumerant har rätt att få upplysning om vilka personuppgifter som behandlas om denne. Prenumerant har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. DatumLotteriet är personuppgiftsansvarig och kan kontaktas enligt vad som anges i ovan avsnitt 1.2.

Lottnummer

Prenumeranten väljer själv sitt lottnummer (År, månad, dag) DatumLotteriet tilldelar lotten en bokstav för att göra lottnumret unikt (År, månad, dag – bokstav) Det är det lottnumret som vid var tid är registrerat på Prenumeranten och för vilket insats betalats som deltar i respektive spelomgångs dragning. Vid vinst av ”ny lott” tilldelar lotteriet Prenumeranten ett lottnummer som deltar i närmast efterföljande spelomgång.

Insatser

En insats är etthundrafemtio (150) kronor betalas i förskott och avser deltagande i en (1) spelomgång (Se definition i 6.2) med ett lottnummer (”Insats”). Prenumerant har rätt att delta med fler än ett lottnummer (dock max 10 lotter) i syfte att öka sin vinstchans och/eller sin andel i vinst. Prenumerant deltar med de lottnummer som betald insats avser. Insatsen för att delta i närmast efterföljande spelomgång skall vara DatumLotteriet tillhanda senast på förfallodagen för respektive spelomgång, vilket anges på fakturan. Är prenumerants insats – av vilken anledning som helst – inte DatumLotteriet tillhanda senast på förfallodagen för nästkommade spelomgång deltar inte prenumerant i den spelomgången. Kommer insatsen försent avräknas istället insatsen vid kommande fakturering., vilket prenumerant informeras om per brev. För deltagande i lotteriet krävs att prenumerant betalar insatsen enligt detta avsnitt 5.1.

Vid Autogirobetalning eller vid annat automatiskt betalningssätt kan insatsen dras från anmält bankkonto eller motsvarande tidigast första bankdagen i den kalendermånad förfallodagen enligt punkt 6.1 ovan infaller. Om behållningen på anmält bankkonto eller motsvarande inte räcker för betalning av insatsen och/eller insatserna kan DatumLotteriet göra ytterligare uttagsförsök från bankkontot eller motsvarande tills behållningen räcker för betalning – dock ej senare än sista bankdagen i den kalendermånad förfallodagen enligt punkt 5.1 ovan infaller.

För betalning via Autogiro gäller , utöver vad som angivits i dessa allmänna villkor, de villkor som gäller för medgivande av Autogirobetalning.

Om betalning inte görs via autogiro eller via annat automatiskt betalningssätt kan prenumerant erhålla en faktura avseende insatsens erläggande för nästkommande spelomgång. Det belopp som prenumerant skall betala anges på fakturan eller motsvarande. Fakturan förfaller till betalning i enlighet med vad som föreskrivs däri.

Kortbetalning:

6.1 Din onlinebetalning är säkrad genom betalningstjänster från DIBS (www.dibs.se). DIBS system är godkända av alla svenska banker samt certifierade av PCIDSS av VISA och Mastercard för att förmedla betaltransaktioner i högsta säkerhetsklass. All kommunikation mellan DatumLotteriet och din bank sköts av DIBS. Beställning får endast ske av personer som är folkbokförda i Sverige och är över 18 år.

Lotteriet

Dragningar av lottnummer sker i enlighet med Vinstplanen, vilken finns tillgänglig på www.datumlotteriet.se, samt kan beställas från kundservice.

En ”Spelomgång” avser samtliga dragningar i enlighet med vinstplan och under särskilda tidsperioder som anges i betalningsvillkoren, vilka återfinns på www.datumlotteriet.se , i vinstplanen beskrivs förutsättningarna och de närmare villkoren för Jackpottdragningen vilken skall äga rum en gång om året per lotteriets tillståndsperiod.

Vinst

Den som enligt DatumLotteriets prenumerationsregister är antecknad som innehavare av vinnande lottnummer är berättigad att motta vinsten.  Utbetalning av vinst görs av DatumLotteriet inom 4 veckor från det att respektive vinst i en Spelomgång har offentliggjorts.

DatumLotteriet har vinstbevakning för prenumerant. Dessutom kommer DatumLotteriet publicera vinnande lottnummer på www.datumlotteriet.se.

I de fall vinsten utbetalas via avi skall dessa inlösas inom därpå angiven tid. Därefter åligger det respektive vinnare att själv kontakta DatumLotteriet för att meddela hur vinsten skall utbetalas.  Ej inlösta vinster hålls tillgängliga för lyftning till och med dagen för sista vinstbetalning. Vinst måste alltid inlösas inom två månader från tillståndsperiodens utgång. Ej avropade vinster tillfaller därefter lotteriet. (se vidare information på www.datumlotteriet.se/lotteritillstånd)


9. Upphörande av deltagande

9.1 Prenumerant äger när som helst rätt att meddela DatumLotteriet att denne önskar utträda ur lotteriet. Prenumerant äger också rätt att upphöra att betala insatser, varvid denne inte längre är berättigad att delta i Lotteriet. Återbetalning av betalade insatser görs inte (med undantag för vad som anges i punkt 9.3). Observera att prenumerant som betalar insatser via autogiro eller via annat automatiskt betalningssätt måste göra en skriftlig uppsägning genom brev eller e-post (eller via avbokningsrutin på www.datumlotteriet.se för betalkortskunder) till DatumLotteriet – innehållande namn, personnummer samt kund- och/eller lottnummer. DatumLotteriet kan komma att kontakta prenumerant för att säkerställa korrekt utträde ur lotteriet.

9.2 Om Prenumerant under mer än 12 månader i sträck underlåtit att betal insats har prenumerant inte längre rätt till sitt lottnummer. Den prenumerant som inte deltagit i lotteriet de två senaste spelomgångarna under en tillståndsperiod kan förlora rätten till sitt lottnummer när tillståndsperioden förnyas. Om prenumerant efter den tidpunkt som anges i detta avsnitt 9.2 återigen önskar att delta i lotteriet måste en ny intresseanmälan göras enligt vad som anges i avsnitt 4.1.

9.3 I det fall prenumerant avlidit äger lotteriet rätt att, så snart lotteriet underrättats därom, avsluta prenumerationen varvid ännu inte utnyttjade insatser kommer att återbetalas. Prenumerationen skall anses avslutad då skriftlig underrättelse mottagits av prenumerants närstående eller prenumerants dödsbo, vilket senast skall ansetts ha skett fem (5) arbetsdagar från det att underrättelsen skickats.

10. Ansvarsbegränsning

10.1 DatumLotteriet ansvarar endast för fel beträffande lotteriet orsakade av grov vårdslöshet från DatumLotteriets sida. DatumLotteriets ansvar är begränsat till det belopp som motsvarar prenumerants insats för den spelomgång där fel uppstått. Utöver vad som angivits i dessa Allmänna villkor ansvarar inte DatumLotteriet för någon skada som prenumerant kan komma att drabbas av.

11.  Force majeure

11.1 DatumLotteriet är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra  sina förpliktelser enligt dessa Allmänna villkor, om och i den mån underlåtenheten har sin grund i omständighet, som ligger utanför DatumLotteriets kontroll, som inte skäligen borde ha förutsetts och/eller övervunnits och som förhindrar fullgörandet av förpliktelsen i fråga (såsom krig, krigshandling, myndighetsåtgärder, förändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, nyckelpersons sjukdom och därmed jämställda åtgärder).

12. Klagomål

12.1 Klagomål eller anspråk i anledning av felaktig eller utebliven vinstutdelning eller annat liknande förhållande skall, för att kunna göra gällande vara DatumLotteriet tillhanda inom 12 månader från det att spelomgång, varpå klagomål eller anspråk är riktat slutfördes. Om sådant klagomål eller anspråk framställts efter nämnda tidpunkt tillfaller eventuella tvistiga medel DatumLotteriet.

13. Underleverantörer

13.1 DatumLotteriet äger rätt till att anlita underleverantörer för att fullgöra sina åtaganden gentemot prenumerant beträffande lotteriet. DatumLotteriet svarar ej för eventuella brister i eller förseningar vid extern hantering, såsom vid post-, bank- eller Plusgirohantering.